Post-CSI-Barrington

CONCURS

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) şi (5) din Legea nr.360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor MAI şi nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, toate cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Notei – Raport nr. 315255/S2/GA din 14.10.2014 aprobată de conducerea Ministerul Afacerilor Interne;

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sectorul 5, organizează :

C O N C U R S :

Pentru ocuparea postului de ofiţer specialist I la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale – Serviciul Analiză Comportamentală, prevăzut la poziţia 945/H din statul de organizare al acestei unităţi, cu personal recrutat din sursă externă٭.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi “apt” din punct de vedere medical şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să fie absolvenţi de studii superioare:

– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;

– pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna – studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă psihologie şi ştiinţe comportamentale, cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie;

g) să aibă următoarea pregătire de specialitate: curs postuniversitar sau studii de master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, în domeniul management, sociologie sau psihologie / studii universitare de lungă durată absolvite anterior aplicării celor trei cicluri tip Bologna într-unul din domeniile studiilor de bază, în domeniul management, sociologie sau psihologie / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din următoarele domenii de masterat: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, management, psihologie;

h) să aibă următoarele cunoştinţe generale: cunoştinţe minime de criminalistică, ştiinţe juridice, medicină legală, psihiatrie, criminologie, analiza informaţiilor;

i) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională – engleză – nivel B1/B2 (nivel intermediar, fără certificare)

j) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

k) să aibă minimum 5 ani vechime în muncă/în structurile de ordine şi siguranţă naţională;

l) să aibă minimum 5 ani vechime în specialitate;

m) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

n) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

o) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

p) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (în sensul că persoanele care urmează să fie încadrate direct în poliţie nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic).

Nu pot participa la concurs persoanele care au avut calitatea de poliţist/cadru militar, dacă:

a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care au grade militare în rezervă pot participa la concurs numai în situaţia în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradul militar avut în rezervă.

Agenţii de poliţie/maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă au dreptul de a participa la concurs, în condiţiile legii, dacă îndeplinesc cumulativ criteriile enunţate mai sus şi următoarele:

– sunt declaraţi “apt” din punct de vedere medical şi psihic pentru corpul ofiţerilor;

– studiile superioare absolvite corespund cerinţelor postului;

– să aibă vechime în corpul din care provin de minimum 5 ani;

– să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare (certificate prin adeverinţe emise de structura de resurse umane a unităţii din care face parte);

– să nu se afle în curs de urmărire penală;

– să nu facă obiectul unei cercetări prealabile / cercetări administrative / analize în Consiliul de Disciplină/ Consiliul de Onoare / Consiliul de Judecată, conform prevederilor legale;

– să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate;

– să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu pentru poliţişti, respectiv «foarte bun» la aprecierea de serviciu pentru cadre militare.

Concursul va avea loc în perioada 17 – 19.12.2014 şi va consta în desfăşurarea următoarelor probe:

În data de 17.12.2014:

– test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului;

Testul scris va consta în rezolvarea unor subiecte din tematica stabilită pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

În data de 19.12.2014:

– interviu pe subiecte profesionale, în care comisia de concurs va adresa candidaţilor întrebări din tematica şi bibliografia stabilite.

Locul de desfăşurare şi ora de începere a probelor de selecţie va fi stabilit ulterior, de către comisia de concurs, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi.

La fiecare dintre probe, aprecierea rezultatelor finale se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi “admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi “respins”.

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.

La proba a doua de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi “admis” la proba desfăşurată anterior.

Este declarat “admis” la concurs candidatul care a fost declarat “admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota finală cea mai mare.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, este declarat “admis” la concurs candidatul care are cea mai mare notă la proba scrisă.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală şi aceeaşi notă la proba scrisă, departajarea între aceştia se va realiza pe baza notei de la examenul de licenţă.

Notele la proba interviu nu pot fi contestate.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba test scris se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române, se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi sunt comunicate candidaţilor în termen de maxim 48 de ore de la depunerea acestora.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după contestaţii rămâne definitivă.

Candidatului declarat admis i se va acorda gradul profesional şi va fi numit în funcţie în raport de vechimea sa în specialitate, în conformitate cu art. 21 alin. (4) Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi art. 67 alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care un agent de poliţie este declarat admis şi îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie i se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie. Prin excepţie, dacă are o vechime anterioară în specialitatea studiilor superioare absolvite, i se acordă gradul profesional conform celor mai sus enunţate.

Încadrarea se face pe o perioadă de probă de 12 luni.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane, pe bază de cerere, până la data de 04.12.2014 orele 16.00.

În vederea participării la concurs candidaţii vor întocmi un dosar de recrutare care va conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere şi CV (conform modelelor ce vor fi înmânate candidaţilor);

b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului. Sunt acceptate adeverinţe doar pentru cei care au absolvit instituţii de învăţământ superior în anul 2014;

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

d) copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului (ambele se completează olograf conform modelelor ce vor fi înmânate candidaţilor);

f) cazierul judiciar;

g) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

h) 3 fotografii tip buletin de identitate;

i) două fotografii color 9 x 12 cm;

j) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

k) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

l) alte documente din care să rezulte vechimea în muncă sau în specialitatea postului scos la concurs;

m) un dosar plic.

Dosarele de recrutare vor fi depuse la Direcţia Management Resurse Umane până la data de 10.12.2014 orele 16.00.

Nu pot participa la concurs decât candidaţii care au depus un dosar de recrutare corect şi complet întocmit.

Locul şi data la care se va desfăşura examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs vor fi stabilite ulterior, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi.

* Se pot înscrie la concurs toate categoriile de persoane ce corespund cerinţelor postului, condiţiilor legale şi criteriilor specifice categoriilor de personal cu care este prevăzut postul.

Relaţii suplimentare se pot obţine până la data limită de depunere a cererilor la Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, telefon nr. 021.208.25.25, interior: 26.197.