Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
(1) Prezenta lege are drept scop constituirea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, denumit in continuare S.N.D.G.J., pentru prevenirea si combaterea unor categorii de infractiuni prin care se aduc atingeri grave drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, in special dreptului la viata si la integritate fizica si psihica, precum si pentru identificarea cadavrelor cu identitate necunoscuta, a persoanelor disparute sau a persoanelor decedate in urma catastrofelor naturale, a accidentelor in masa, a infractiunilor de omor sau a actelor de terorism.
(2) Prezenta lege stabileste conditiile in care pot fi prelevate probe biologice de la anumite persoane fizice sau din urmele ramase la locul comiterii unor infractiuni, in vederea determinarii profilului genetic, precum si conditiile in care pot fi prelucrate datele cuprinse in S.N.D.G.J.
(3) In S.N.D.G.J. se verifica si se compara profile genetice si date cu caracter personal, in scopul:
a) excluderii persoanelor din cercul de suspecti si identificarii autorilor infractiunilor cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta lege;
b) stabilirii identitatii persoanelor – victime ale catastrofelor naturale, ale accidentelor in masa si ale actelor de terorism;
c) realizarii schimbului de informatii cu celelalte state si combaterii criminalitatii transfrontaliere;
d) identificarii participantilor la comiterea infractiunilor cuprinse in anexa.

Art. 2
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) profil genetic – codul alfanumeric obtinut din materialul genetic, prin aplicarea tehnicilor de biologie moleculara;
b) analiza genetica judiciara – utilizarea unui set de determinari biochimice prin care informatia detinuta in anumite fragmente necodate ale macromoleculei de acid dezoxiribonucleic este transformata intr-un cod alfanumeric specific fiecarui individ;
c) S.N.D.G.J
ansamblul de subunitati interactive si independente in care sunt stocate informatii ce sunt utilizate in scopul prevazut la art. 1. S.N.D.G.J. cuprinde: baza de date cu caracter personal, baza de date despre caz si baza de date cu profile genetice;
d) baza de date cu caracter personal – componenta S.N.D.G.J. care cuprinde: datele cu caracter personal ale persoanelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si date despre infractiunea comisa sau cercetata;
e) baza de date despre caz – componenta S.N.D.G.J. care cuprinde informatii referitoare la infractiune si alte date de interes pentru munca de politie, corespondente profilelor genetice ale urmelor biologice ridicate din campul infractional si neatribuite unui autor;
f) baza de date cu profile genetice judiciare – componenta S.N.D.G.J. care cuprinde profilele genetice ale persoanelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si ale urmelor biologice prelevate de la fata locului;
g) prelucrare a datelor cuprinse in S.N.D.G.J. – orice operatiune sau set de operatiuni ce se efectueaza asupra datelor cuprinse in S.N.D.G.J., prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, verificarea, stocarea, compararea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, stergerea sau distrugerea;
h) urme biologice – urmele care au in componenta celule, tesuturi sau secretii umane;
i) probe biologice – orice urma sau obiect care are legatura cu o infractiune, cu cadavrele cu identitate necunoscuta ori cu persoanele disparute si cele decedate in urma catastrofelor naturale sau a accidentelor in masa si a carei/carui examinare este necesara pentru stabilirea unei situatii de fapt ori pentru identificarea obiectelor sau persoanelor;
j) metode noninvazive – modalitatile de recoltare a probelor biologice de la persoane fizice, ce nu aduc atingere intimitatii si integritatii corporale ale persoanei.

Capitolul II – Prelevarea probelor biologice

Art. 3
Infractiunile pentru care pot fi prelevate probe biologice in vederea introducerii profilelor genetice in S.N.D.G.J. sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 4
(1) S.N.D.G.J. contine profile genetice, date cu caracter personal si date despre caz, corespunzatoare urmatoarelor categorii:
a) suspecti – persoanele despre care exista date si informatii ca ar putea fi autori, instigatori sau complici ai infractiunilor cuprinse in anexa;
b) persoane condamnate definitiv la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea infractiunilor cuprinse in anexa;
c) urme biologice prelevate cu ocazia efectuarii cercetarii la fata locului;
d) cadavre cu identitate necunoscuta, persoane disparute ori persoane decedate in urma catastrofelor naturale, a accidentelor in masa, a infractiunilor de omor sau a actelor de terorism.
(2) S.N.D.G.J. poate fi completat cu alte categorii de date decat cele prevazute la alin. (1), prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in functie de necesitati si de resursele alocate.
(3) Pentru excluderea persoanelor care au avut contact cu locul comiterii infractiunii in mod justificat sau accidental, se pot preleva si analiza probe biologice de la acestea, precum si de la victimele infractiunilor, cu consimtamantul acestora.
(4) Profilele genetice ale persoanelor prevazute la alin. (3) vor fi verificate prin comparare in S.N.D.G.J., numai pentru infractiunea respectiva si in scopul pentru care s-a facut recoltarea, fara sa fie stocate in baza de date.
(5) Pentru indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 1, pot fi efectuate comparatii intre profilele genetice inregistrate, in si intre categoriile prevazute la alin. (1) lit. a)-c). Verificarea si compararea datelor sunt realizate automat, la introducerea profilului genetic apartinand unei noi persoane sau a urmelor biologice de la un caz nou.
(6) Profilele genetice provenind de la categoria prevazuta la alin. (1) lit. d) vor fi comparate, in scopul identificarii, numai cu profilele genetice provenind de la rude de gradele I si II. Profilele genetice ale rudelor care servesc pentru identificare nu se stocheaza in baza de date.

Art. 5
(1) Prelevarea probelor biologice se face prin metode noninvazive, respectiv recoltarea celulelor epiteliale prin periaj al mucoasei bucale, iar in situatiile in care nu se poate realiza aceasta modalitate, prin recoltarea unor celule epiteliale din regiunea fetei.
(2) Prelevarea probelor biologice de la persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) se face cu consimtamantul acestora, la solicitarea scrisa a organelor de urmarire penala sau a instantei de judecata.
(3) In cazul in care persoana de la care urmeaza sa se recolteze probe biologice sau, in cazul minorului cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, parintii ori reprezentantul legal al acestuia nu isi dau consimtamantul, organul competent sa efectueze prelevarea informeaza instanta de judecata, care va dispune cu privire la prelevarea sau, dupa caz, neprelevarea probelor biologice fara acordul respectivelor persoane.
(4) Prelevarea probelor biologice la minori cu varsta sub 14 ani, in vederea stabilirii profilului genetic, se face numai cu acordul parintilor sau al reprezentantului legal si in prezenta acestora.
(5) Instantele de judecata si organele de urmarire penala care dispun prelevarea au obligatia de a informa persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) ca probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obtinerea si stocarea in S.N.D.G.J. a profilului genetic.

Art. 6
(1) In cauzele penale, prelevarea, pastrarea si transportul probelor biologice de la persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), in vederea introducerii profilelor genetice in S.N.D.G.J., se realizeaza de personalul Politiei Romane instruit in acest sens, la solicitarea organelor de urmarire penala si/sau a instantelor de judecata. De asemenea, personalul Politiei Romane instruit in acest sens poate preleva, pastra si transporta probe biologice de la persoanele prevazute la art. 4 alin. (3).
(2) Prelevarea probelor biologice de la persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (3) poate fi efectuata si de personalul medico-sanitar calificat.

Art. 7
(1) Prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate definitiv la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea infractiunilor prevazute in anexa este dispusa de instanta de judecata, prin hotararea de condamnare.
(2) Prelevarea probelor biologice de la persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b), in vederea introducerii profilelor genetice in S.N.D.G.J., se realizeaza la eliberarea din penitenciar de personalul medical al penitenciarului, cu sprijinul personalului de paza si in prezenta unui politist, fara nicio alta notificare prealabila din partea instantei de judecata.

Art. 8
(1) Prelevarea probelor biologice de la locul savarsirii infractiunii se realizeaza de politisti specializati.
(2) Prelevarea probelor biologice de la cadavrele cu identitate necunoscuta, cele recoltate cu ocazia efectuarii autopsiei, precum si prelevarea probelor biologice prin metode invazive se efectueaza de institutiile medico-legale.

Capitolul III – Prelucrarea datelor cu caracter personal si a profilelor genetice introduse in S.N.D.G.J.

Art. 9
(1) Autoritatea responsabila de prelucrarea datelor cuprinse in S.N.D.G.J. este Inspectoratul General al Politiei Romane din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, denumit in continuare I.G.P.R., prin Institutul de Criminalistica. Institutul de Criminalistica are calitatea de administrator al S.N.D.G.J.
(2) Structurile din I.G.P.R. care gestioneaza baza de date cu caracter personal, pe de o parte, respectiv baza de date cu profile genetice judiciare si baza de date despre caz, pe de alta parte, sunt doua unitati distincte ale Institutului de Criminalistica, intre care nu exista relatii de subordonare, iar comunicarea este restrictionata.
(3) Beneficiarii datelor existente in S.N.D.G.J. sunt organele de urmarire penala si instantele judecatoresti in cauze penale, Serviciul Roman de Informatii pentru indeplinirea atributiilor legale in domeniul prevenirii si combaterii terorismului, precum si autoritatile judiciare ale altor state, pe baza de reciprocitate sau in temeiul unor acorduri internationale la care Romania este parte.
(4) Solicitarile internationale de interogare, cautare si verificare a unor date din S.N.D.G.J. se efectueaza prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala sau prin alte cai de contact stabilite oficial.
(5) Pentru indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 1, pot fi efectuate prelucrari de date in S.N.D.G.J., cu respectarea prevederilor alin. (3) si (4), in temeiul unei solicitari oficiale a organelor de urmarire penala si/sau a instantei de judecata.
(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal introduse in S.N.D.G.J. se efectueaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Modalitatile concrete de prelucrare a datelor, inclusiv formularele tipizate necesare, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 10
Probele biologice prelevate in conditiile prezentei legi si datele din S.N.D.G.J. nu pot fi folosite in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta lege.

Art. 11
(1) Laboratorul de analize genetice judiciare din cadrul I.G.P.R. este abilitat sa analizeze probele biologice prelevate de la categoriile prevazute la art. 4 alin. (1). Analizele genetice judiciare pot fi efectuate si de alte laboratoare acreditate, conform standardului international ISO 17025.
(2) Dispozitiile Codului de procedura penala cu privire la expertize se aplica in mod corespunzator si analizelor genetice judiciare efectuate in laboratoarele prevazute la alin. (1).
(3) Datele de natura celor cuprinse in bazele de date definite la art. 2 lit. d) si f) obtinute de laboratoare de genetica, altele decat Institutul de Criminalistica din cadrul I.G.P.R., se transmit administratorului S.N.D.G.J., in vederea inregistrarii.

Art. 12
Analizele genetice judiciare se efectueaza prin aplicarea tehnicilor de biologie moleculara, iar profilele genetice care se introduc in S.N.D.G.J. nu contin informatii privind starea de sanatate sau alte caracteristici individuale care pot aduce atingere dreptului la viata intima, familiala si privata a persoanei.

Capitolul IV – Pastrarea, distrugerea probelor biologice si stergerea datelor personale din S.N.D.G.J.

Art. 13
(1) Profilele genetice introduse in S.N.D.G.J., obtinute de la persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), sunt pastrate pana cand organele de urmarire penala sau instantele judecatoresti dispun stergerea lor din baza de date. Pastrarea profilelor genetice, a datelor cu caracter personal si a celor despre caz se realizeaza electronic prin stocarea acestora in fisiere din servere ce au aceasta destinatie.
(2) In cazul in care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale ori, dupa caz, achitarea sau incetarea procesului penal, stergerea datelor din S.N.D.G.J. se efectueaza pe baza ordonantei sau rezolutiei emise de procuror ori, dupa caz, pe baza hotararii judecatoresti, daca in cuprinsul acestora exista mentiuni exprese cu privire la masura stergerii; aceste situatii vor fi notificate administratorului S.N.D.G.J.

Art. 14
Profilele genetice obtinute de la persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b), introduse in S.N.D.G.J., sunt pastrate pana cand persoana implineste varsta de 60 de ani, iar in cazul in care aceasta decedeaza inainte de implinirea varstei de 60 de ani, profilele genetice sunt pastrate inca 5 ani dupa deces, dupa care sunt sterse.

Art. 15
Datele existente in baza definita la art. 2 lit. d) se sterg din evidenta odata cu profilele genetice, in conditiile prevazute la art. 13 si 14.

Art. 16
Profilele genetice provenite de la categoria prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. d) si din urmele ridicate de la fata locului sunt pastrate pana cand se realizeaza identificarea sau 25 de ani de la inregistrare, nefiind necesara o notificare prealabila pentru stergere.

Art. 17
Probele biologice ramase in urma analizelor genetice pentru persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) sunt pastrate in locuri special amenajate si sunt distruse numai odata cu stergerea profilelor genetice din baza de date.

Capitolul V – Dispozitii finale

Art. 18
Fondurile necesare constituirii si functionarii S.N.D.G.J. se asigura anual din sumele alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 19
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Justitiei elaboreaza norme metodologice de aplicare a acesteia, referitoare la recoltarea probelor biologice de referinta, inregistrarea datelor cu caracter personal, efectuarea analizelor genetice, transmiterea datelor, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 20
Prezenta lege intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA – INFRACTIUNILE pentru care pot fi prelevate probe biologice, in vederea introducerii profilelor genetice in S.N.D.G.J.

1. Infractiunea de omor, prevazuta la art. 174 din Codul penal
2. Infractiunea de omor calificat, prevazuta la art. 175 din Codul penal
3. Infractiunea de omor deosebit de grav, prevazuta la art. 176 din Codul penal
4. Infractiunea de pruncucidere, prevazuta la art. 177 din Codul penal
5. Infractiunea de ucidere din culpa, prevazuta la art. 178 din Codul penal
6. Infractiunea de determinare sau de inlesnire a sinuciderii, prevazuta la art. 179 din Codul penal
7. Infractiunea de vatamare corporala, prevazuta la art. 181 din Codul penal
8. Infractiunea de vatamare corporala grava, prevazuta la art. 182 din Codul penal
9. Infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, prevazuta la art. 183 din Codul penal
10. Infractiunea de vatamare corporala din culpa, prevazuta la art. 184 din Codul penal
11. Infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, prevazuta la art. 189 din Codul penal
12. Infractiunea de sclavie, prevazuta la art. 190 din Codul penal
13. Infractiunea de viol, prevazuta la art. 197 din Codul penal
14. Infractiunea de act sexual cu un minor, prevazuta la art. 198 din Codul penal
15. Infractiunea de perversiune sexuala, prevazuta la art. 201 din Codul penal
16. Infractiunea de coruptie sexuala, prevazuta la art. 202 din Codul penal
17. Infractiunea de incest, prevazuta la art. 203 din Codul penal
18. Infractiunea de talharie, prevazuta la art. 211 din Codul penal
19. Infractiunea de tortura, prevazuta la art. 2671 din Codul penal
20. Infractiunea de nerespectare a regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, prevazuta la art. 2791 din Codul penal
21. Infractiunea de nerespectare a regimului materiilor explozive, prevazuta la art. 280 din Codul penal
22. Infractiunea de rele tratamente aplicate minorului, prevazuta la art. 306 din Codul penal
23. Infractiunea de propaganda pentru razboi, prevazuta la art. 356 din Codul penal
24. Infractiunea de genocid, prevazuta la art. 357 din Codul penal
25. Infractiunea de tratamente neomenoase, prevazuta la art. 358 din Codul penal
26. Infractiunea de distrugere a unor obiective si insusirea unor bunuri, prevazuta la art. 359 din Codul penal
27. Infractiunea de distrugere, jefuire sau insusire a unor valori culturale, prevazuta la art. 360 din Codul penal
28. Actele de terorism prevazute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului
29. Infractiunile prevazute la art. 2, 3, 10 si 12 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare
30. Infractiunea prevazuta la art. 22 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007.


http://www.moficial.ro/2008/201-300/0289.pdf