mkacademy2

  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) şi (5) din Legea nr.360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilorMAI, nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI și nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor,toate cu modificările şi completările ulterioare;

În baza Notei – Raport nr. 315255/S2/GA din 14.10.2014 aprobată de conducerea Ministerul Afacerilor Interne și a Ordinului Viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne nr. II/3113 din 27.05.2014 prin care s-a dispus ca organizarea şi desfăşurarea concursului să se realizeze la nivelul inspectoratului general;

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 6, Sectorul 5, organizează :

C  O  N  C  U  R  S :

Pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a următoarelor posturi:

 1. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul criminalistic

Ofițer specialist I la poziția 381/a

 1. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov – Serviciul criminalistică

Ofițer principal I la poziția 418/a

 1. Inspectoratul de Poliție Județean Cluj – Serviciul criminalistică

Ofițer principal II la poziția 409/a

 1. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța – Serviciul criminalistică

Ofițer principal II la poziția 459/a

 1. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj – Serviciul criminalistică

Ofițer IV la poziția 371/a

 1. Inspectoratul de Poliție Județean Iași – Serviciul criminalistică

Ofițer principal I la poziția 378/a

 1. Inspectoratul de Poliție Județean Timiș – Serviciul criminalistică

Ofițer I la poziția 388/b

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declarate “apt” din punct de vedere medical şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să fie absolvenţi de studii superioare:

 • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna:

– studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul din următoarele domenii de licență : – matematică (numai specializarea ,,Matematică – informatică”);

– informatică;

– cibernetică, statistică și informatică economică (numai specializarea

,,Informatică economică”);

 • calculatoare și tehnologia informației;
 • inginerie electrică (numai specializările ,,Electrotehnică”, ,,Instrumentație și achiziții de date ” sau  ,,Inginerie electrică și calculatoare”);
 • inginerie electronică și telecomunicații (numai specializările ,,Electronică aplicată”,    ,,Tehnologii și sisteme de telecomunicații”, ,,Rețele de software de telecomunicații”,    ,,Echipamente și sisteme electronice militare”    sau  ,,Transmisiuni”);
 • ingineria sistemelor;
 • științe inginerești aplicate (numai specializările ,,Informatică industrială”,   ,,Informatică aplicată în inginerie electrică”  sau   ,,Matematică și informatică aplicată în inginerie”);
 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna

– studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare într-unul din următoarele domenii de licență:                           – matematică (numai specializarea ,,Matematică – informatică”);

– informatică;

 • inginerie electrică (numai specializările ,,Electrotehnică”, ,,Instrumentație și achiziții de date ” sau  ,,Inginerie electrică și calculatoare”);
 • inginerie electronică și telecomunicații (numai specializările ,,Electronică aplicată”, ,,Tehnologii și sisteme de telecomunicații”, ,,Rețele de software de telecomunicații”, ,,Echipamente și sisteme electronice militare” sau ,,Transmisiuni”);
 • calculatoare și tehnologia informației;
 • ingineria sistemelor;
 • științe inginerești aplicate (numai specializările ,,Informatică industrială”, ,,Informatică aplicată în inginerie electrică”  sau   ,,Matematică și informatică aplicată în inginerie”);
 • cibernetică, statistică și informatică economică (numai specializarea ,,Informatică economică”);

și

– studii de master, ciclul II de studii universitare într-unul din următoarele domenii:

– matematică (numai specializarea ,,Matematică – informatică”);

– informatică;

 • inginerie electrică (numai specializările ,,Electrotehnică”, ,,Instrumentație și achiziții de date ” sau  ,,Inginerie electrică și calculatoare”);
 • inginerie electronică și telecomunicații (numai specializările ,,Electronică aplicată”, ,,Tehnologii și sisteme de telecomunicații”, ,,Rețele de software de telecomunicații”, ,,Echipamente și sisteme electronice militare” sau ,,Transmisiuni”);
 • calculatoare și tehnologia informației;
 • ingineria sistemelor;
 • științe inginerești aplicate (numai specializările ,,Informatică industrială”, ,,Informatică aplicată în inginerie electrică”  sau   ,,Matematică și informatică aplicată în inginerie”);
 • cibernetică, statistică și informatică economică (numai specializarea ,,Informatică economică”).

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (în sensul că persoanele care urmează să fie încadrate direct în poliţie nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic)

Nu pot participa la concurs persoanele care au avut calitatea de poliţist/cadru militar, dacă:

a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care au grade militare în rezervă pot participa la concurs numai în situaţia în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade profesionale  mai mici decât gradul militar avut în rezervă.

Agenţii de poliţie/maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă au dreptul de a participa la concurs, în condiţiile legii, dacă îndeplinesc cumulativ criteriile enunțate mai sus și următoarele:

– sunt declaraţi “apt” din punct de vedere medical şi psihic pentru corpul ofiţerilor;

– studiile superioare absolvite corespund cerinţelor postului;

– să aibă vechime în corpul din care provin de minimum 5 ani;

– să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare (certificate prin adeverinţe emise de structura de resurse umane a unităţii din care face parte);

– să nu se afle în curs de urmărire penală;

– să nu facă obiectul unei cercetări prealabile / cercetări administrative / analize în Consiliul de Disciplină/ Consiliul de Onoare / Consiliul de Judecată, conform prevederilor legale;

– să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate;

– să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin «bine» la evaluarea anuală de serviciu pentru poliţişti, respectiv «foarte bun» la aprecierea de serviciu pentru cadre militare.

Concursul va avea loc în perioada 08 – 12.12.2014 şi va consta în desfăşurarea următoarelor probe:

În data de 08.12.2014:

 • probă practică de evaluare a aptitudinilor cu relevanţă directă pentru performanţa pe post;

În data de 10.12.2014:

–   test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii  atribuţiilor postului;

Testul scris va consta în rezolvarea unor subiecte din tematica stabilită pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

În data de 12.12.2014:

– interviu pe subiecte profesionale, în care comisia de concurs va adresa candidaţilor întrebări din tematica şi bibliografia stabilite.

Locul de desfăşurare și ora de începere a probelor de selecție va fi stabilit ulterior, de către comisia de concurs, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi.

La fiecare dintre probe, aprecierea rezultatelor finale se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi “admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi “respins”.

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.

La proba a 2-a şi a 3-a de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi „admis” la  proba anterioară.

Este declarat “admis” la concurs candidatul care a fost declarat “admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota finală cea mai mare.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, este declarat “admis” la concurs candidatul care are cea mai mare notă la proba practică de evaluare a aptitudinilor cu relevanţă directă pentru performanţa pe post.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală şi aceeaşi notă la proba practică, departajarea între aceştia se va realiza pe baza notei obținute la examenul de licenţă.

Notele la interviu şi proba practică nu pot fi contestate.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei ,,test scris” se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române, se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi sunt comunicate candidaţilor în termen de maxim 24 de ore de la depunerea acestora.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după contestaţii rămâne definitivă.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare a concursului.

Tabelul nominal cu rezultatele obţinute, în ordinea descrescătoare a notelor finale se va afişa la sediul unităţii organizatoare.

Candidatului declarat admis i se va acorda gradul profesional şi va fi numit în funcţie în raport de vechimea sa în specialitate, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale art. 67 alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care un agent de poliție este declarat admis și îndeplinește condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie i se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie. Prin excepţie, dacă are o vechime anterioară în specialitatea studiilor superioare absolvite, i se acordă gradul profesional conform celor mai sus enunțate.

Încadrarea se face pe o perioadă de probă de 12 luni

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere, depusă până la data de21.11.2014, astfel :

 • la Direcţia Management Resurse Umane (cu sediul din municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr. 4-6, Sectorul 5), în zilele lucrătoare, (între orele 09:00-16:00);
 • la Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor beneficiare, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Inspectoratele de Poliție Județene Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, în zilele lucrătoare, (între orele 09:00-16:00), pentru posturile vacante din cadrul acestor unități.

Candidații nu se pot înscrie simultan decât pentru unul din cele 7 posturi scoase la concurs.

În vederea participării la concurs candidaţii vor întocmi un dosar de recrutare care va fi depus, în volum complet, până la data de 27.11.2014 la structurile de resurse umane ale unităţilor unde s-au înscris şi vor cuprinde următoarele documente:

 • pentru candidații provenind din sursă externă:

a) cererea de înscriere şi curriculum-vitae;

b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului. Sunt acceptate adeverinţe doar pentru cei care au absolvit instituţii de învăţământ superior în anul 2014;

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

d) copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului (ambele se completează olograf conform modelelor ce vor fi înmânate candidaților);

f) cazierul judiciar;

g) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

h) 3 fotografii tip buletin de identitate;

i) 2 fotografii color 9 x 12 cm;

j) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

k) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

l) alte documente din care să rezulte vechimea în muncă sau în specialitatea postului scos la concurs (dacă este cazul);

m) un dosar plic.

– pentru candidații provenind din sursă internă:

 1. cererea de înscriere şi curriculum-vitae;
 2. copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului. Sunt acceptate adeverinţe doar pentru cei care au absolvit instituţii de învăţământ superior în anul 2014;
 3. copii ale actului de identitate și, dacă este cazul, ale carnetului de muncă şi livretului militar;
 4. copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. completare la autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului (redactată cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări);
 6. cazier judiciar;
 7. caracterizare de la ultimul loc de muncă;
 8. 3 fotografii tip buletin de identitate;
 9. 2 fotografii color 9 x 12 cm;
 10. fişă medicală-tip de încadrare în M.A.I. sau adeverinţă medicală eliberată de medicul unităţii din care face parte candidatul, din care să rezulte că este apt medical pentru corpul ofiţerilor;
 11. declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 12. adeverinţă de la structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat din care să rezulte vechimea în corpul din care provine, calificativele obţinute în ultimii 2 ani, precum şi dacă face sau nu obiectul unei cercetări prealabile/ cercetări administrative /analize în Consiliul de Disciplină/Consiliul de Onoare/Consiliul de Judecată, se află sau nu sub efectul unei sancţiuni disciplinare, este pus la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterior are, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, este în curs de urmărire penală.

Nu pot participa la concurs decât candidaţii care au depus un dosar de recrutare corect şi complet întocmit.

Până la data de 24.11.2014, unităţile teritoriale de poliţie vor posta, în format electronic, tabelele nominale cu candidaţii participanţi la concurs, la adresa T:/unitate/SMRU/concurs sursa externa structuri financiare, conform modelului postat la adresa T:CIRCULARE IPJ (postajud)SMRU concurs sursa externa structuri de criminalistica.

Structurile de resurse umane din unităţile teritoriale vor înainta dosarele de recrutare ale candidaţilor la Direcţia Management Resurse Umane din I.G.P.R., prin delegat, până la data de 28.11.2014.

Examinarea psihologică se va desfăşura la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, la o dată care va fi comunicată ulterior candidaţilor, în timp util.

Tematica şi bibliografia, întocmite de comisia de concurs, constituie Anexă la prezentul anunţ.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.