Necesitatea aplicarii unui management al calități sau impunere a UE ?

ISO 17025 este standardul cel mai important utilizat în evaluarea laboratoarelor de încercări și cuprinde toate cerinţele pe care laboratoarele de încercări, trebuie să le îndeplinească pentru a demonstra că sunt competente din punct de vedere tehnic şi că pot genera rezultate valide. Din anul 2005- ISO 17025/2005 pentru a-l alinia la ISO /9001, introduce cerinţe referitoare la îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii şi comunicarea cu clientul

Este “Certificarea ISO 9001” o cerinta a UE ?

Răspunsul la această întrebare rezidă simplu din faptul că nu există nici o directivă a UE sau o înțelegere între Romania și UE prin care să se stipuleze necesitatea, ca până la un anumit termen, organizațiile care activează pe teritoriul României să aibă un sistem de management al calității conform cu ISO 9001:2000 (sau mai popular: sa aibă “Certificarea ISO 9001”).

Concluzia imediată ar fi că : “certificarea ISO 9001 este cerută de piață ! A te “Certifica ISO 9001”, este de fapt o confirmare că organizația ta are compețenta/ capabilitatea de a-și onora cu strictețe toate angajamentele asumate la un nivel calitativ ridicat .

“Certificarea ISO 9001” are două mari avantaje:

* în interiorul organizației activitățile sunt administrate / gestionate eficient (există o formă de planificare, organizare, antrenare, urmărire, control și evaluare a activității, care dau încredere că sunt atinse obiectivele stabilite) și … ca o consecinta normală,

* organizația primeste un așa numit “Certificat ISO 9001”, care pentru terți (clienți, furnizori, parteneri etc.) dă încredere că ceea ce declară (organizația) și respectă cu strictețe.

Principiile managementului calitatii

Instrumentele prin care ISO 9001:2000 orientează activitatea Serviciului Criminalistic spre calitate și spre satisfacerea permanentă a nevoilor și așteptărilor clientilor, au la bază cele opt principii ale managementului calității, reglementate la nivel mondial de I.S.O și a căror aplicare nu numai că aduce beneficii directe  dar contribuie semnificativ la managementul eficient al resurselor umane și materiale.

 • Orientare către client
 • Leadership
 • Implicarea personalului
 • Abordarea procesuală
 • Abordarea și managementul sistematic
 • Îmbunătățirea continuă
 • Concretență în luarea deciziilor
 • Relații reciproc avantajoase cu furnizorii

1.Orientarea către client

Organizațiile depind de clienții lor, motiv pentru care este esențial să le înțeleagă nevoile actuale și să le anticipeze pe cele viitoare. Obiectivul lor trebuie să fie îndeplinirea cerințelor acestora și efortul continuu de a le depăși așteptările. Beneficiile politicii de orientare către client sunt: îmbunătățirea eficacității în utilizarea resurselor alocate creșterii nivelului de satisfacție și creșterea coeficientului de loialitate manifestat de clienți față de organizația în cauză.

2.Leadership

Liderii sunt cei care stabilesc direcția și scopul organizației. Ei sunt cei care trebuie să creeze și să mențină un mediu intern plăcut în care oamenii să poată deveni total implicați în atingerea obiectivelor organizației. Beneficiul acestui principiu este minimizarea lipsei de comunicare între diferitele niveluri ale organizației iar oamenii vor intelege obiectivele organizației și vor fi motivați spre atingerea acestora.

3.Implicarea personalului

Esența organizației o reprezintă toți oamenii de la toate nivelurile. Implicarea lor totală permite ca abilitățile și calitățile lor să fie utilizate în beneficiul organizației. Avantajele implicării personalului sunt posibilitatea inovării și aportul de creativitate în urmărirea obiectivelor organizației, responsabilizarea oamenilor pentru propria performanță, creșterea implicării și devotamentului oamenilor în cadrul organizației.

4.Abordarea procesuală

Atunci când resursele și activitățile asociate obținerii unui anumit rezultat, sunt administrate în conexiune unele cu celelalte, rezultatele obținute sunt mult mai eficiente.

Beneficiile abordării procesuale sunt: costuri și timpi mult reduși prin utilizarea eficientă a resurselor, abordarea pe criteriul priorității a oportunităților de îmbunătățire.

5.Abordarea și managementul sistematic

Identificarea, înțelegerea și administrarea proceselor interrelaționate ca un sistem, contribuie la eficiența și eficacitatea organizației în atingerea obiectivelor. Beneficii: abilitatea de a concentra eforturile asupra proceselor cheie, integrarea și focalizarea pe procesele care vor duce la atingerea rezultatelor.

6.Îmbunătățirea continuă

Este unul dintre cele mai importante obiective ale unei organizații, obiectiv ce trebuie să fie avut în vedere în permanență și se referă atât la sistemul de management cât și la documentația și tehnica folosită, toate coroborate cu perfecționarea profesională a membrilor organizației.

7. Concretență în luarea deciziilor

Deciziile eficiente se bazează pe analiza datelor și informațiilor, ceea ce are ca rezultat o mai mare abilitate de a trece în revistă, de a pune sub semnul întrebării și de a schimba opinii și hotărâri.

8.Relații reciproc avantajoase cu furnizorii

Organizația și furnizorii săi sunt interdependenți unul față de altul și o relatie reciproc avantajoasă intensifică abilitatea celor doi de a crea valori. Beneficii: flexibilitatea și viteza răspunsurilor adecvate la schimbarile pieței sau la nevoile și asteptările clienților.

Regulile Documentatiei

“Sistemului de management a calitatii”

Clară– pentru a face informațiile mai ușor de înțeles-asimilat- aplicat

Consistentă– detaliile fac totul!

Profesională– profesionalismul în alcatuirea documentației este un aspect critic pentru a obține și menține certificarea ISO, pentru a fi compatibili cu legislația în vigoare și a trece cu bine sesiunile de audit

Ușor de identificat- monitorizat și îmbunătățit

PRINCIPALELE ETAPE ALE PROCESULUI DE ACREDITARE

1. Desemnarea unei echipe responsabile cu implementarea ISO 17025: inspectorul-şef, responsabilul de calitate, responsabilii  de metodă;

2. Evaluarea protocoalelor de analiză/personal/ echipamente/locaţii din punctul de vedere al cerinţelor ISO 17025 ;

3. Identificarea neconformităţilor;

4. Stabilirea cu metodelor analitice care se doresc a fi acreditate;

5. Eliminarea activităţilor neconforme:

renovarea unor departamente-locaţii

– delimitarea pecât posibil a zonelor pentru prevenirea contaminărilor accidentale;

6. Stabilirea unui program de implementare în care să fie prevăzute toate activităţile necesare pentru a îndeplini cerinţele standardului ;

7. Elaborarea manualului calităţii de către responsabilul calităţii ;

8. Întocmirea Procedurilor Generale de Lucru de către responsabilul calităţii ;

9. Scrierea instrucţiunilor de lucru pentru toate echipamentele ;

10.Întocmirea dosarelor de personal: fişe de post, responsabilităţi, angajamente de confidenţialitate, evaluări ale personalului, instruiri ;

11.Întocmirea dosarelor echipamentelor: întocmirea fişei echipamentului, program de întreţinere, program de calibrare şi etalonare, registru de evidenţă a analizelor ;

12.Întocmirea Procedurilor Specifice de Lucru de către responsabilii de analiză  ;

13.Validarea metodelor ce urmează să fie acreditate ;

14.Elaborarea documentelor de calitate: înregistrări, formulare aferente PGL, PSL,IL ;

15.Participarea la teste intra/interlaboratoare ;

16.Stabilirea unui program de instruire a întreg personalului serviciului în ceea ce priveşte managementul calităţii, procedurile generale, procedurile specifice, instrucțiunile de lucru: întâlniri, discuţii, informări, instruiri ;

17. Observaţiile pertinente şi argumentele ale colegilor trebuie evaluate şi utilizate în corectarea, modificarea documentelor de calitate ;

18. Imprimarea tuturor formularelor, registrelor, caietelor de lucru;

19.Organizarea cursurilor de instruire pentru auditori ;

20. Organizarea de audituri interne şi efectuarea analizei de management de îndată ce procesul de implementare este finalizat ;

Este necesar cel puţin un ciclu de auditări interne ale tuturor activităţilor şi  o analiză a managementului înainte de înregistrare.

21. Utilizarea sistemului de management al calităţii pe o perioadă de cel puţin 6 luni şi apoi organizarea unui audit de înregistrare ;

22. Inregistrarea la RENAR ;

23. Preevaluarea/ Evaluarea propriu-zisă .

AVANTAJELE  ACREDITARII

 • Creșterea credibilității activităților desfășurate în laboratoare și a rezultatelor obținute ;
 • Recunoașterea concluziilor expertizelor executate în toate instanțele europene ;
 • Creșterea încrederii clienților;
 • O confirmare că serviciul are competența și capabilitatea de a onora cu strictețe toate angajamentele  luate.

Comisar Şef de Poliţie

Surdea-Hernea Adrian Şeful Biroului de Investigare Tehnico-Ştiinţifică a Locului Faptei din Timişoara